قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
ماڵپەڕی هسارە / ئەدەبیات / شێعر / شێعر کڵاسیک / داوان داوان هساره – موعین شاوەیسی

داوان داوان هساره – موعین شاوەیسی

 

پـــــــــــــرشنگ جـاران چهود دامـرێ

هســــــــــــــــــــاره واران چهود دامرێ

ههێ گوڵهگه داخ ئڕاد چۊچیاس

ههرچگـــــــــه ئێڵاخ ئڕاد چۊچیاس

ههر وه پهێ هات نههــــاتێ ترهك  

بــــــــــــــهو بــــچیمـن وه وڵاتێ ترهك

لــــــــــــه هۊر م هۊر ت قۊژه عهزیز

لهێره چهود بێكهس كۊژه عهزیز

داخ لــــه قهێ چهوڕهژیاند نهمهن 

مهخمهڵ خوهزێەو له وڵاتد نهسهن

دیارییه چهود له مهرز خـــــــــوهشی

له هووز سهوڵهگان بهرز خــوهشی

داڵــــــــــگهگهم تام چهود تفت بـــۊیه

زهخـــــــــــم زهمانه له م واكفت بۊیه

ههم له چـهود خهلیه چۊچانه ههم

تـــــووز تهم و تهم تهمهلۊلانه ههم

داڵــــــــــگه بــــێ هـــــناس ت وا نیــــــاێ

مــــــاسی لیــــــق م وه دهلیــــا نیـــــــــاێ

لــهێره كـــــهسێ نیاێده دیارد بچوو

كهسێگ نییه چهو همتهزارد بچوو

بــــــــــــــووسیهرهو منم لـــــــه یاران ت

پــــــرشەنگـــەگــــان نەرمــــە واران ت

بـــــــــــووسیه تـــــا گهر گ بوارێ بچید

خومچه له گوڵ سهرگ درارێ بچید

 وهفره گ بێدهنگ وه ئهسر بوو ئڕاد

لیمووهگــــــــــــــــهێ كاڵ قهسر بوو ئڕاد

پـــــــــــــــــرشــــــنگ جاران چهود دامـــــرێ

هــــــــــــــهر یهسه واران چهود دامــــــرێ

ههرچـــگه كاوهس وه ژهنێـــــــــــــار بوو

وهفـــــــــــــره چهویر چهو ت چــــار بوو

داڵـــــــگه ئــــــێ تامه، چهود تفت كهێ

هســــــــارە هەم لە ئاسمان ڤفت کەێ

لــــــــهێره له نوو مانگ لــــه خاڵد ئڵاێ

سێف كییه بـــــــــــــــــــــاخ خێاڵــــد ئڵاێ؟

لـــــــــه بهێن ئــێ ههمگه كییه داێخد

وهتــــن كـــــــــــــــــــــوڕ خـــــان دڵه لاێخد

سرۊته خەرمان دڵــــــــــــم شهن نیهو

ســــــــــــــان له بان بافه دی بـــهن نیهو

پــــــــــــــــاێزه وا چهوهیل م نووڕ كهێ

من وه خهتاێ دید ت مهجبوور كهێ

پــــــــــــــاێزه وا و زهلان له ئیمهس ههم

ئاو و لــــــــــــــهتێ نان له ئیمهس ههم

لــــــــهێ تهپ تووز و تهم ناكاوه دی

دڵ قێهخهس دهس لـه سهرم لاوه دی

چــــــــــــــــــراخ جاران ڕێێهیله چـــــهود

هســـــــــــــــاره واران ڕێێهیله چــــــــهود

وه ڕز ڕزهو داوهت داوانـــــــــــــــــمــــــن

هســـــــــــــــارهگان ههر دهقـه مێوانمن

كـــــــــــــاولی بڕێ لــــــه هـــــــــۊچیم ههر

سوو له چهود یهێ دهفه چۊچیم ههر

هســــــــارهگان ههر وه ت چارن عهزیز

ســـــــــــــــووز دهرۊن كهس نێارن عهزیز

نــــــــــــــانهسهق كوانێیهگەو هـــــــــڵم نــان

داخ مــــن و داخ ت هــــــــــــــهردگ بـــــران

خــــهێره، چجاێ؟ داوهت ڕێ دۊر چی؟

سوخمه لـــه وهر كردییه، ڕا سۊر چی؟

داخ ت داخهیـــــــــل م بێدهنگ سزان

دجـــــــــــاره بانان دڵـــــــــــــــم ئهڵــــــــكزان

زهۊ شــــــهكهت شوون شهواره ئهڵس

زهۊ له پێێد چهو همتهزاره ئــــهڵس

پـــــــهڕاو و تاقوهسان هزاره نهنووڕ

چـهود له جامهكهیل دیاره نهنووڕ

یـــــــــــــــــاخی وێڵ كۊیهسانم ئڕاد

له چهوچهوهیل كهس مهزانم ئڕاد

لـــــــــه تافهێ ئاوهیل دهنگد تیهێد ههم

ڕهنگین كهوان خوهش ڕهنگد تیهێد ههم

لـــه قهێ چهود هساره فیــــــهڵ گرتمه

تــــــــــــــــام شــــــــرین تیهڵژیهڵ گرتمــه

پشت شـــــــــــهوارهیل شـــهكـهت كــردێیه

داخ ت دنیــــــــــــــــــــا وڵــــهكـهت كردێیه

چاوێک بخشێنە بۆ ....

“زه‌رب” کورتە چیرۆکێگ لە کەیوومەرس بەڵەدە

کاکه زه‌رب سینی. وه‌ت: ئا. وه‌تم:چه‌نێ؟ هڵم ده‌م و لۊتم له ناو دکانه‌گه‌یش دیار بۊ. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *