شێعرنوو

 

گووچانێگ ئهڕاێ چهوهیلم

           بان چهویێگ ئهڕاێ دهسهیلم

 ترۊسکهێ هناس ئاسمان

         تیهڵ تر له ساڕێژ ئاسفاڵتهیل زمسان نهۊ !

ههردگ دهس مێژوو

     ئاوس  دهمهکاوکییهیل تلیمارێگ له مردن بۊ

ههردگ دهس مردن

        له ماتیک و شهوهکی پهتی ….

ئمجا م ئەو کوڕه نیم

هناسم بڕهژم وه ترۊسکهێ دیرووکهیل بانان

ههرچێگ دهمهکاوکی ها ناو چهویلم

        تفانمه ناو شەوار بێ ههلورێکێگ

تێوڵ هۊچ هسارهێ چلێیارێگ

       ئاوس دهمهکاوکی کلیسایل بێ گهنم نهۊ …

ههناێ دهسهیل مانگ بیوه بوون …

خودا له کووڵ تهنیایی شەوار

   سووار بوود و ئێوارهیل شههید له شوونێیەو موور تیهرن

  م چراخ نهزووک تامازرووێگ دیم

 ک له وهراێوهر دهمهکاوکییهل نیوتون

      وه  ههلوورکهیل  ئازیهتی بارێگ نووڕس

که له ترس خوهر

     بههیشت خوێیان فرووشن و

له شوون پاێ خودا شهس نوو زمسان وجاخ کوور چۊزه دان …..

ئمجا

م ئەو کوڕه نیم

شهس نوو جامهک له هناسم پێیا بۊ

نیهزانی چهنێگ پهلامارم تیهرهن

      نەرینجگهێ سێفهیل زاواران و

سزیان خوهرئاوایل بێ دهس پێچێگ …..

زمسانهیل ناوسن بانان

         شەوارێگ له گهنم و ئاسفاڵت

    کردن ئهو وهر

   وهتم : هاتێ خودا دیرووک بێ پهرتخێگ بوود‌‌

      ک له سۊک دهمهکاوکییهل تاریخ ئڵاژیاس

 دیرووک سییهێگ له دهس وا

      ک تهمام هناسهیلێ

 وه خۊن تیهڵ سیهپرۊسنهکهیل بانان ڕهژینه .

ئهۊ وهت :

  هاتێ

مردن

 تام تیهریک ههڵپهڕگه ێ بێیاشتوود

ئێرهنگه زانم :

   باپیرم وه ئا دهم هسارهیل

   دهس نماز گردێیه …….

 دهسهیلم لفانهێ

وشهیل زاوارانێگ بۊن

ک له مناڵی ههر دگ گورچێێان دراوردن و

تهک دان ئهو شان ڕاس شێعرهیل زووڵهزا

 وشهیل دڕاجهێ پشتهو خوار

   گوڕاێگوڕ ئهڕاێ خوهێیان

سیکار کیشان و دۊکهڵ سیکارهیلێیان

           چنگێڕ خس ئهو ساێڕ جامهکهیل تامازروو

دهسهیلم

    له وهراێوهر ساڕێژهیل سڵپ گردێ

 خوهێیان دان ئهو سێوهێ

     گازڕان زمسانهیل بێ قهرهوی

 دهسهیلم

     هووکارهێ نووڕسن وه مهمگهیل دیالیز بۊن …

ههر ئهو رووژه گ

   سزیان مکیس واشهیل

 له دهس شیهنهچیر ئاسمان

سانسور بۊ

ههر ئهو رووژه گ

ژان رووژنامه‌یل پڕ له‌ نرینجگه‌

 

شهقارته نا وه ئاژاژگی ههلوورکهیل وا

ههر ئهو رووژه

  زمسان

 ژێرشهۊ ژنانهێگ له وهرێ بۊ

ک له ئاو دهم هسارهیل سناو کرد ….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا