وتار

تاثير آموزش به زبان فارسی برمشکلات تحصیلی – بخش دوم ( پایانی )

بخش دوم ( پایانی ) 

برای خواندن بخش اول کلیک کنید 

تاثير آموزش به زبان فارسی برمشکلات تحصیلی( آموزشی،عاطفی،هویتیومرگزبانی)دانشآموزاندوزبانهابتداییازدیدگاهدانشجویانکردزبان

 نویسندگان:

۱-      دكتر عباس شكاری – ۲-لیلا گوهری – ۳-حسن رستمی

۳-۱) نوع تحقیق      

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است . بعلاوه با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده شده تحقیق از نوع کمی است .

۳-۲) روش تحقیق

 روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد . توصیفی از آن جهت که هدف پژوهش های توصیفی مشخص کردن وضع کنونی پدیده ها ، شرایط ، فعالیت ها ، نگرش های حاکم و توصیف دقیق فعالیت ها ، اشیاء ، فرایندها و اشخاص است . و پیمایشی از این جهت که در عرصه تعلیم و تربیت از این پژوهش ها برای مطالعه شرایط موجود در ارتباط با نیازهای آموزشی و حل مشکلات آموزشی استفاده می شود .

  ۳ -۳) جامعه آماری    

در اين پژوهش جامعه آماري شامل  كليه دانشجویان كرد زبان دانشگاه ايلام می باشد که  تعداد  ۴۷۰۰ نفر دانشجو در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ مي باشد .

و روش نمونه گیری

[۱]۳-۴) حجم نمونه

 در اين تحقيق نمونه مورد بررسي۳۰۰ نفر از دانشجویان كرد زبان دانشگاه ايلام مي باشدكه به روش نمونه گيري تصادفي ساده بر اساس جدول مورگان و جرسي (۱۹۷۰) انتخاب شده اند .

     ۳-۵) ابزارتحقیق                       

در انجام این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته جهتگرد آوری داده ها  استفاده شده است . برای ساخت این پرسش نامه ابتدا محقق نظر ۱۰ تن از معلمان ابتدایی مناطق کرد زبان را جویا شده است . سپس با نظر خواهی چند نفر از متخصصان و اساتید تعلیم و تربیت به تنظیم آن پرداخته است . این پرسشنامه دارای ۴ بعد (آموزشی ، عاطفی ، هویتی و مرگ زبانی ) و۴۲ سوال است . همان طور که قبلأگفته شد این پژوهش شامل یک فرضیه کلی و چهار فرضیه جزیی است .

سؤالات مندرج در پرسشنامه با توجه به اهداف  تحقیق به شرح زیر تنظیم شده است :

 ۱ – سؤالات مربوط به  مسائل آموزشی

 ۲- سؤالات مربوط به مسائل عاطفی

 ۳ – سؤالات مربوط به مسائل هویتی

  ۴- سؤالات مربوط به مرگ زبانی

جدول (۳-۱) مربوط به ابعاد گوناگون پرسشنامه و تعداد سوالات مربوط به آنها

شماره سوالات پرسشنامه

تعداد گویه ها

مؤلفه ها

عناوین مؤلفه های اساسی پژوهش

۹-۱

۹

۱

بعد مسائل آموزشی

۱۹-۱۰

۱۰

۲

بعد مسائل عاطفی

۲۹-۲۰

۱۰

۳

بعد مسائل هویتی

۴۲- ۳۰

۱۱

۴

بعد مسائل مرگ زبانی

روایی و پایایی پرسشنامه

در این پژوهش برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ابتدا محقق نظر ۱۰ تن از معلمان ابتدایی مناطق کرد زبان را جویا شده است و نیز از نظرات و راهنمایی های اساتید راهنما و نیز متخصصان و کارشناسان در این زمینه استفاده شده است .

برای بررسی پایایی، پرسشنامه ساخته شده به صورت آزمایشی به ۶۱ نفر از دانشجویان داده شد سپس از طریق نرم افزار اس پی اس اس ، آلفای کرونباخ آن محاسبه و ضریب آلفا ۹۵% به دست آمد.

۳-۷) روش های تجزیه و تحلیل داده ها

از آنجا که نتایج این تحقیق بر گرفته و حاصل داده های کمی بوده ، روش تجزیه و تحلیل نیز کمی بوده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است و داده های تحقیق در دو سطح ، گرد آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . که هم از آمار توصیفی و هم استنباطی استفاده به عمل آمده است .

*در سطح توصیفی: از جدول فراوانی، میانگین، درصد و نمودار جهت توصیف تصویری داده ها استفاده شده است.

*در سطح استنباطی: از آزمون ناپارا متریک خی دو جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.

۴-۱) یافته های توصیفی و استنباطی مربوط به فرضیه ها

جدول(۴-۱)تجزیه و تحلیل سوال های ۱ تا ۹

سطح
معني داري

مقدار x2

درصد

فراوانی كم و خيلي كم

درصد

فراوانيتاحدودي

درصد

فراوانيخيلي زياد و زياد

                                                                                 شاخص های آماری

سوال

۰۰/۰

۱۵/۲۵۱

۴۸/۸

۲۵

۶۶/۱۹

۵۸

۸۶/۷۱

۳۱۲

تا چه حد آموزش به زبان غير مادري باعث ايجاد مشكل در شيوه هاي مفيد تدريس مي شود؟

۰۰/۰

۶۴/۱۸۲

۱۲/۶

۲۱

۹۸/۱۹

۵۶

۹۰/۷۳

۲۱۸

تا چه اندازه آموزش به زبان غیر مادری باعث ایجاد مشکل در به ظهور رسیدن همه استعدادهای دانش آموزان می شود؟

۰۰/۰

۰۳/۱۶۲

۱۴/۸

۲۴

۳۵/۲۱

۶۳

۵۱/۷۰

۲۰۸

تا چه اندازه آموزش به زبان غیر مادری باعث کاهش عملکرد در یادگیری دانش آموز می شود؟

۰۰/۰

۳۹/۱۲۴

۲۱/۱۲

۳۶

۰۱/۲۱

۶۲

۷۸/۶۶

۱۹۷

تا چه اندازه آموزش به زبان غیر مادری باعث ترک تحصیل دانش آموزان می شود؟

۰۰/۰

۱۵/۱۳۹

۸۲/۸

۲۶

۳۵/۲۱

۶۳

۸۳/۶۹

۲۰۶

تا چه اندازه آموزش به زبان غیر مادری به دلیل تفاوت های فرهنگی بین دو زبان فارسی و کردی باعث درک سطحی مطالب توسط دانش آموزان می شود؟

۰۰/۰

۵۲/۱۲۷

۵۳/۱۰

۳۱

۳۷/۲۲

۶۶

۱۱/۶۷

۱۹۸

تا چه اندازه آموزش به زبان غیر مادری باعث کاهش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان می شود؟

۰۰/۰

۲۸/۱۵۹

۱۶/۹

۲۷

۲۲/۲۰

۵۹

۴۸/۷۰

۲۰۹

تا چه اندازه آموزش به زبان غیر مادری باعث ایجاد مشکل در کنترل کلاس برای معلم می شود؟

۰۰/۰

۷۱/۱۵۲

۸۰/۷

۲۳

۳۹/۲۳

۶۹

۸۱/۶۸

۲۰۳

تا جه اندازه آموزش به زبان غیر مادری باعث عدم درک مطالب درسی می شود؟

۰۰/۰

۲۲/۱۵۸

۸۴/۹

۲۹

۰۳/۲۲

۶۵

۱۳/۶۸

۲۰۱

تا چه اندازه آموزش به زبان غیر مادری باعث از بين رفتن انگيزه تحصيل براي دانش آموزان مي شود؟

جدول(۴-۲) تجزیه و تحلیل سوال های ۱۰ تا ۱۹

سطح
معني داري

مقدار x2

درصد

فراوانی كم و خيلي كم

درصد

فراوانيتاحدودي

درصد

فراوانيخيلي زياد و زياد

                                                                                  شاخص های آماری

سوال

۰۰/۰

۲۰/۱۷۰

۴۸/۸

۲۵

۳۳/۱۹

۵۷

۲۰/۷۲

۲۱۳

-۱۰تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث از بين رفتن علاقه دانش آموز به يادگيري مي شود؟

۰۰/۰

۳۳/۲۰۲

۱۳/۷

۲۱

۶۴/۱۸

۵۵

۲۳/۷۴

۲۱۹

-۱۱تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث از بين رفتن جو عاطفي كلاس مي شود؟

۰۰/۰

۵۰/۲۰۰

۴۲/۴

۱۳

۳۵/۲۱

۶۳

۲۳/۷۴

۲۱۹

-۱۲تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث ايجاد اظطراب دائمي دانش آموز به دليل عدم فهم درست مطالب مي شود؟

۰۰/۰

۹۶/۱۸۷

۴۹/۶

۲۰

۹۴/۱۶

۵۰

۲۷/۷۶

۲۲۵

-۱۳تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث انزواي دانش آموز از فضاي آموزشي مي شود؟

۰۰/۰

۷۸/۲۰۲

۱۲/۶

۱۸

۹۴/۱۶

۵۰

۹۴/۷۶

۲۲۷

-۱۴تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث ايجاد خلا عاطفي بين معلم و دانش آموز مي شود؟

۰۰/۰

۲۲/۲۱۷

۴۹/۹

۲۸

۹۰/۱۳

۴۱

۶۱/۷۶

۲۲۶

-۱۵تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث كاهش انگيزه معلم به تدريس و در نتيجه كاهش كيفيت تدريس مي شود؟

۰۰/۰

۳۳/۱۹۰

۱۶/۹

۲۷

۵۷/۱۴

۴۳

۲۷/۷۶

۲۲۵

۱۶-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث عدم احساس امنيت دانش آموز در كلاس درس مي شود؟

۰۰/۰

۶۹/۲۳۵

۷۷/۵

۱۷

۶۱/۱۶

۴۹

۶۲/۷۷

۲۲۹

۱۷-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث عدم درك متقابل معلم ودانش آموز از يكديگر مي شود؟

۰۰/۰

۷۸/۲۰۲

۰۷/۴

۱۲

۶۱/۱۶

۴۹

۳۲/۷۹

۲۳۴

۱۸-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث گوشه گيري دانش آموز به دليل ترس از تپق زدن (اشتباهات لفظي) مي شود؟

۰۰/۰

۷۱/۲۵۸

۷۵/۴

۱۴

۲۷/۱۶

۴۸

۹۸/۷۸

۲۲۳

۱۹-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري منجر به كاهش فضاي عاطفي جهت برنامه هاي پرورشي كه نياز به محيط عاطفي زياد دارند مي گردد؟

جدول(۴-۳)تجزیه و تحلیل سوال های ۲۰ تا ۲۹

سطح
معني داري

مقدار x2

درصد

فراوانی كم و خيلي كم

درصد

فراوانيتاحدودي

درصد

فراوانيخيلي زياد و زياد

                                                                                  شاخص های آماری

سوال

۰۰/۰

۳۹/۱۸۹

۳۴/۵

۱۶

۱۰/۲۱

۶۲

۵۶/۷۳

۲۱۷

۲۰-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري دانش آموزان را از فرهنگ خود دور مي سازد؟

۰۰/۰

۹۸/۲۰۴

۱۲/۷

۲۱

۶۸/۲۰

۶۱

۲۰/۷۲

۲۱۳

۲۱-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري دانش آموزان را از هويت قومي خويش دور مي سازد؟

۰۰/۰

۸۹/۲۵۳

۷۷/۸

۱۷

۳۰/۱۸

۵۴

۹۳/۷۲

۲۲۴

۲۲-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري منجر به شكاف نسلي بين دانش آموزان ووالدين مي شود؟

۰۰/۰

۱۸/۲۰۱

۷۸/۶

۲۰

۶۴/۱۸

۵۵

۵۸/۷۴

۲۲۰

۲۳-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري منجر به از بين رفتن هنجارها وارزش هاي اقليت ها مي شود؟

۰۰/۰

۶۱/۲۱۰

۱۲/۷

۲۱

۶۸/۲۰

۶۱

۲۰/۷۲

۲۱۳

۲۴-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث از بين رفتن هويت فردي دانش آموز و نوعي دوگانگي و تضاد شخصيتي مي شود؟

۰۰/۰

۷۴/۲۱۸

۴۶/۷

۲۲

۹۷/۱۷

۵۳

۵۷/۷۴

۲۲۰

۲۵-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث عدم ثبات فرهنگي اقليت ها مي شود؟

۰۰/۰

۳۲/۲۳۳

۴۹/۹

۲۸

۹۰/۱۳

۴۱

۶۱/۷۶

۲۲۶

۲۶-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث ضعف فرهنگي دانش آموزان مي شود؟

۰۰/۰

۸۴/۲۲۸

۴۶/۷

۲۲

۹۷/۱۷

۵۳

۵۷/۷۴

۲۲۰

۲۷-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث بحران هويت در دانش آموزان دو زبانه مي شود؟

۰۰/۰

۳۷/۲۱۶

۴۸/۸

۲۵

۵۷/۱۴

۴۳

۹۵/۷۶

۲۲۷

۲۸-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث گرايش دانش آموزان دو زبانه به فرهنگ هاي بيگانه وفراموش كردن فرهنگ خود مي شود؟

۰۰/۰

۷۹/۲۴۱

۴۵/۶

۱۹

۲۲/۱۳

۳۹

۳۳/۸۰

۲۳۷

۲۹-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث غالب شدن يك فرهنگ و فراموش شدن فرهنگ هاي ديگر مي شود؟

 جدول(۴-۴)تجزیه و تحلیل سوال های ۳۰ تا ۳۹

سطح
معني داري

مقدار x2

درصد

فراوانی كم و خيلي كم

درصد

فراوانيتاحدودي

درصد

فراوانيخيلي زياد و زياد

                                                                                   شاخص های آماری

سوال

۰۰/۰

۵۹/۳۱۳

۰۹/۵

۱۵

۵۴/۱۲

۳۷

۳۷/۸۲

۲۴۳

۳۰-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث جايگزين شدن زبان رسمي به جاي زبان مادري مي شود؟

۰۰/۰

۰۶/۲۹۴

۷۶/۴

۱۴

۲۳/۱۴

۴۲

۰۱/۸۰

۲۳۹

۳۱-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري منجر به بحران هويت زباني دانش آموزان مي شود؟

۰۰/۰

۳۵/۲۶۳

۱۱/۶

۱۸

۲۲/۱۳

۳۹

۶۷/۸۰

۲۳۸

۳۲-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث بيگانه شدن دانش آموز با زبان مادري خود وطرد آن مي شود؟

۰۰/۰

۴۵/۳۲۷

۴۹/۶

۲۰

۸۶/۱۱

۳۵

۳۵/۸۱

۲۴۰

۳۳-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث كتمان كردن زبان مادري خود و ارجح دانستن زبان غالب (فارسي)مي شود؟

۰۰/۰

۳۲/۳۰۵

۴۳/۵

۱۶

۵۱/۱۰

۳۱

۰۶/۸۴

۲۴۸

۳۴-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث رسوخ زبان غالب(رسمي)در بين والدين و مرگ زبان مادري مي شود؟

۰۰/۰

۹۸/۳۱۸

۷۴/۳

۱۱

۸۶/۱۱

۳۵

۴۰/۸۴

۲۴۹

۳۵-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث محو شدن زبان مادري و به دنبال آن سنت ها،ارزش هاوهنجارهاي آن قوم مي شود؟

۰۰/۰

۹۶/۱۸۷

۷۴/۳

۱۱

۸۶/۱۱

۳۵

۴۰/۸۴

۲۴۹

۳۶-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث خودداري مادران از تكلم با فرزندانشان به زبان مادري مي شود؟

۰۰/۰

۷۹/۴۱۳

۷۲/۳

۱۱

۷۸/۶

۲۰

۵۰/۸۹

۲۶۴

۳۷-تا چه اندازه آموزش به زبان غير مادري باعث اين طرز فكر مي شود كه دانش آموز تكلم به زبان رسمي(فارسي)را باكلاس تر از زبان مادري خود(كردي)بداند؟

۰۰/۰

۶۷/۴۴۸

۷۴/۴

۱۴

۴۸/۸

۲۵

۷۸/۸۶

۲۵۶

۳۸-تا چه اندازه با آموزش به زبان مادري موافق هستيد؟

۰۰/۰

۶۰/۴۴۲

۴۵/۷

۲۲

۱۷/۱۰

۳۰

۳۸/۸۲

۲۴۳

۳۹- زمانيكه دانش آموز بوديد تا چه اندازه ترجيح ميداديد با معلمانتان با زبان مادريتان صحبت كنيد؟

۵ -۱) نتیجه گیری و بحث

برای اجرای این پژوهش ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه ایلام به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گيري تصادفي ساده بر اساس جدول مورگان و جرسي (۱۹۷۰) انتخاب شدند . به هر کدام از این دانشجویان یک پرسشنامه داده شد که ۵ گزینه از خیلی زیاد تا خیلی کم را شامل می شد . یافته های پژوهش نشان داد که آموزش به زبان غیر مادری می تواند بر دانش آموزان دو زبانه تاثیرات سوء داشته باشد . با توجه به اینکه فرضیه های این پژوهش شامل یک فرضیه کلی و چهار فرضیه جزیی است همه فرضیه ها با سطح اطمینان بالا ۹۵ % تایید شدند . در نتیجه فرضیه کلی نیز با سطح اطمینان ۹۵ % تایید شد .لازم به ذکر است ابتدا نتیجه ۴ فرضیه جزئی بیان می شود سپس نتیجه  فرضیه اصلی با توجه به نتایج فرضیه های فرعی بیان می شود .در این تحقیق بررسی مسائل دوزبانگی تحصيلي دانش آموزان دوزبانه از دیدگاه دانشجویان کرد زبان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی ۸۷ –۸۸  انجام گرفت که نتایج زیر به دست آمد :

 نتایج فرضیه ها

الف ) فرضیه اول :  آموزش به زبان غير مادري(فارسي) به دانش آموزان دوزبانه(کرد زبان) با مسائل آموزشي آنان رابطه معني دار دارد .

 سوال هاي ۱ تا ۱۰ پرسشنامه به بررسي فرضيه اول تحقيق مي پردازد . اين سوال ها رابطه بين آموزش به زبان غير مادري را با مسائل آموزشی دانش آموزان دوزبانه تحليل مي كند.

همانطور كه جداول مربوط به سوال هاي نه گانه مربوط به فرضيه اول در قسمت يافته هاي استنباطي نشان مي دهند چون در تمامي سوال ها مقدار x2 (خی دو) بيان شده و درجه آزادي مشخص شدهو چون p<0.05 است بنابراين مي توان گفت كه آموزش به زبان غيرمادري برمسائل آموزشي دانش آموزان دو زبانه تاثير دارد و بدين ترتيب فرضيه اول در سطح اطمينان ۹۵/۰ تائيد مي گردد.

ب ) فرضيه دوم : آموزش به زبان غيرمادري (فارسي) به دانش آموزان دو زبانه (كردزبان) با مسائل عاطفي آنها رابطه معنا دار دارد.

سوال هاي ۱۰ تا ۲۰ پرسشنامه به بررسي فرضيه دوم تحقيق مي پردازد . اين سوال ها رابطه بين آموزش به زبان غيرمادري را با مسائل عاطفي دانش آموزان تحليل مي كند .

همانطور كه جداول مربوط به سوال هاي ده گانه مربوط به فرضيه دوم در قسمت يافته هاي استنباطي نشان مي دهند ، چون در تمامي سوال ها مقدار x2 (خی )دو بيان شده و درجه آزادي مشخص شده  و چون p<0.05 است بنابراين مي توان گفت كه آموزش به زبان غير مادري به دانش آموزان دو زبانه بر مسائل عاطفي آنها تاثير دارد . بدين ترتيب فرضيه دوم در سطح اطمينان ۹۵% تاييد مي گردد .

ج ) فرضیه سوم : آموزش به زبان غير مادري (فارسی) به دانش آموزان دوزبانه (کردزبان) با  مسائل هویتی آنان رابطه معنا دار دارد .

سوال هاي ۲۰ تا۳۰ پرسشنامه به بررسي فرضيه سوم تحقيق مي پردازد . اين سوال ها رابطه بين آموزش به زبان غير مادري را با مسائل هويتي دانش آموزان تحليل مي كند .

همان طور كه نتايج جداول و نمودارهاي مربوط به فرضيه سوم نشان مي دهد ، چون در تمامی سوال ها مقدار x2 بیان شده و درجه آزادي برابر با ۴، و چون در همه سئوال هاي مربوط به فرضيه سوم p<0/05 است ، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در سطح اطمينان ۹۹۹% فرضيه سوم تحقيق كه مي گويد آموزش به زبان غير مادري به دانش آموزان دو زبانه (كرد زبان) با مسائل هويتي آنان رابطه معنا دار دارد تائيد مي گردد .

د ) فرضیه چهارم : آموزش به زبان غير مادري (فارسی) به دانش آموزان دوزبانه (کردزبان) با مرگ زبانی و از بین رفتن تدریجی زبان مادری آنان رابطه معنادار دارد .

سئوال هاي ۳۰ تا۴۲پرسشنامه به بررسي فرضيه چهارم تحقيق مي پردازد .

همان طور كه نتايج جداول و نمودارهاي مربوط به فرضيه چهارم نشان مي دهد ، چون در تمامی سوالات مقدار x2 مشخص شده و درجه آزادي برابر با ۴ ، چون در همه سوال هاي مربوط به فرضيه چهارم p<0/05 است بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در سطح اطمينان ۹۵۵% فرضيه چهارم تحقيق كه مي گويد آموزش به زبان غيرمادري (فارسي) به دانش آموزان دو زبانه (كرد زبان) با مرگ زباني و از بين رفتن تدريجي زبان مادري آنان رابطه معنادار دارد تائيد مي گردد .

نتیجه فرضیه اصلی : آموزش به زبان غیر مادری (فارسی)  به دانش آموزان دو زبانه ( کرد زبان ) با مسائل تحصیلی آنان رابطه معنا دار دارد .

همان طور که گفته شد فرضیه اصلی این تحقیق خود شامل ۴ قسمت است (مسائل آموزشی ، عاطفی ، هویتی و مرگ زبانی) که همان فرضیه های فرعی هستند .  چون ۴ فرضیه فرعی با سطح  اطمینان ۹۵% تایید شده اند، پس فرضیه اصلی نیز با سطح اطمینان ۹۵% تایید می شود . نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مدرس (۱۳۷۱) ، کمالی (۱۳۷۸) ، هوسپیان (۱۳۷۸) ، ، پژوهش سنگ بری (۱۳۷۳)، خوش روش (۱۳۷۵) ، نوريه (۱۳۷۱)، اصل فتاحی(۱۳۷۲) ، مهرجو (۱۳۷۱) ، دیناروند (۱۳۷۵) ، براهنی (۱۳۷۱)، محمدی(۱۳۷۸ ) ، حسينی( ۱۳۷۱)  و کامرانی (۱۳۷۴) از آن جهت هم خوانی دارد که همگی آنها آموزش به زبان غیر مادری را در مشکلات آموزشی دانش آموزان دو زبانه موثر می دانند . اما در این پژوهش ها ، بیشتر مسائل آموزشی مد نظر بوده و به مسائل عاطفی ، هویتی و مرگ زبانی پرداخته نشده است . در ضمن راه کارهای اکثریت آنها برای این مسئله هیچ گاه آموزش به زبان مادری نبوده و کمتر پژوهش گری این به این مهم پرداخته . در واقع اگر هم عده کمی از محققین به آموزش و پرورش دو زبانه اشاره کرده اند دلیلش را ندانستن زبان فارسی می دانند . اما محققین این تحقیق معتقدند حتی اگر همه دانش آموزان دوزبانه به زبان فارسی مسلط باشند باز هم آموزش به زبان مادری ضروری است چون در غیر این صورت ابتدایی ترین حق او را، یعنی زبانش را از او دریغ کرده ایم .

    به طور کلی این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش های انجام شده در ایران در زمینه دو زبانگی تا حدودی متفاوت است . زیرا در سایر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده به طور مستقیم به مساله آموزش به زبان مادری پرداخته نشده و راه حل های مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است . وفقط به داشتن دوره ای به نام پیش دبستانی اکتفا شده است که کار آیی زیادی ندارد . در واقع پیش دبستانی ممکن است تا حدودی از مشکلات آموزشی دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه بکاهد اما مسائل عاطفی ، هویتی و مرگ زبانی دانش آموز را حاد تر می کند . به طور کلی مسائل آموزش به زبان غیر مادری دو دسته اند : مسائل آشکار آن که از روی نمرات پایین دانش آموزان دوزبانه می توان به آن پی برد مثل مسائل آموزشی . دسته دیگر مسائل پنهان آموزش به زبان غیر مادری است که همچنان از نظرها دور مانده وکمتر به آن پرداخته شده است مثل مسائل عاطفی ، هویتی و از همه مهم تر پدیده مرگ زبانی است که در این پایان نامه سعی شده به این مسائل نیز پرداخته شود .گاهأ اشاراتی در مورد پرداختن به زبان های بومی در کنار زبان رسمی نیز می شود اما پر واضح است که این راه ها فقط پاک کردن صورت مساله است . تا یک زبان رسمأ در آموزش و پرورش هر کشوری مورد استفاده قرار نگیرد امکان مرگ آن زبان وجود دارد . و تنها راه حل آن است که به عنوان زبان آموزشی دانش آموز مورد استفاده قرار گیرد . صاحبان این فن (زبان شناسان) بهتر به این نکته آگاهی دارند ؛ شاید به همین دلیل است که یکی از دغدغه های اصلی آنها پدیده مرگ زبان ها است . به هر صورت نتایجی که از این پژوهش حاصل شد نشان از وجود مسائل مختلف در مورد دانش آموزان دو زبانه دارد که هر چه سریع تر دست اندر کاران آموزش و پرورش باید در این زمینه اقدام کنند.                                                                                                                               

همان طور که دیدیم همه فرضیه ها با در صد بالایی تایید شدند ، یعنی اکثردانشجویان کرد زبانی که در مدرسه به زبان غیر مادری آموزش دیده بودند از آن به عنوان تجربه ای تلخ یاد کرده اند .از نکات مورد توجه محققین در این مقاله این است که مبحث دو زبانگی در ایران و کلأ در کشورهای آسیایی با کشورهای غربی تا حدود زیادی متفاوت است . در کشور های اروپایی و آمریکایی تنوع زبانی ، فرهنگی ، و نژادی معمولأ از پی آمدهای جا به جایی جمعیت یعنی مهاجرت است . این پدیده در ایران بسیار عمیق تر است ، چون دو زبانه های ایران به علت مهاجرت و پدیده های این چنینی دوزبانه نشده اند بلکه ایران سرزمین آبا و اجدادی آنها بوده و هست .

همان همانطوریکه در جهان هیچ زبانی مقدس نیست هیچ زبانی هم از زبانی دیگر بهتر و برتر نیست . زمانی که به دلایل واهی فقط یک زبان را در نظام آموزشی به کار می گیرند در واقع خود ، تیشه به ریشه ملت خود می زنند چون بی زبانی دقیقآ مساوی است با بی هویتی . زبان فارسی هر قدر هم که شیرین باشد برای صاحبان این زبان شیرین است ، نه برای همه انسان هایی که در محدوده جغرافیایی ایران زندگی می کنند . همان طور که می دانیم ایران کشوری است با تنوع قومی و زبانی بسیار غنی که می تواند مایه فخر و مباهات ایرانی ها باشد و آرزوی هر ملتی است که از چنین تنوع زیبایی بهره مند باشد اما متأسفانه در کشور ایران به دلایل سیاسی و امنیتی و با عناوین پوچ تجزیه طلبی و استقلال طلبی همواره با این پدیده زیبا، بسیار ناشیانه برخورد شده و این پیشینه عظیم تمدن، مورد کم لطفی قرار گرفته است .   محققین این مقاله چون خود عضو یکی از جوامع دوزبانه ایران ؛ یعنی کرد زبان ها  هستند و از نزدیک با مشکلات این قشر جامعه آشنا هستند و تجربه تلخ تحصیل به زبان غیر مادری را دارند بر آن شدند تا واقعیات تلخ حاکم بر جامعه دو زبانه خویش را در نظر بگیرند و زیاد به مسايل دوزبانگی کشورهای دیگر نپردازند . چون همان گونه که گفته شد دو زبانگی در همه کشورها از یک جنس نیست و بسیار با هم متفاوت است . ضمن این که از بسیاری تجارب آنها مثل آموزش و پرورش دوزبانه بهره برده است . متاسفانه وضعیت زبان های دو زبانه ها مخصوصأ کرد زبان ها ، در ایران بسیار وخیم است و در آستانه نابودی قرار دارد . و اگر وضعیت به همین منوال باشد در آینده ای نه چندان دور آرزوهای رضا خانی که همان تک زبانه شدن کل ایران بود تحقق پیدا خواهد کرد و شاهد مرگ وحشت ناک زبان های اصیل ایرانی خواهیم بود . زبان هایی که به ا ندازه کل تاریخ بشریت قدمت دارند.

  از موارد دیگر برخورد صدا و سیمای ایران با اقوام ، فرهنگ ها و زبان های آنهاست، که عملکردی تاسف برانگیز داشته است و هیچ اقدام قابل توجهی صورت نداده است. شبکه های استانی که متعلق به مردم همان استان است، به جای پخش برنامه هایی که بتواند زبان و فرهنگ مردم آن استان را حفظ کند و زنده نگه دارد نا کار آمد عمل می کند و بیشتر برنامه هایش چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ زبانی فارسی است . به نظر نگارنده و اکثریت قریب به اتفاق علمای علم تعلیم و تربیت ، تنها راه جلو گیری از این فاجعه هولناک فرهنگی ، فقط و فقط تحصیل دانش آموزان دوزبانه به زبان مادری خود مخصوصأ در دوران ابتدایی است.

هم اکنون در جوامع دو زبانه ایران پدیده های جدیدی سر بر آورده . همان گونه که می دانیم مادر و زبان مادری پیوندی نا گسستنی با هم دارند، به همین جهت است که در همه فرهنگ ها به طور عام از زبان بومی و ملی و محلی به عنوان زبان مادری صحبت می کنند . اما جایی که خود آن مادر به سبب بازی اکثریت – اقلیت و تحکم دولت ملی در حیات اجتماعی گروه های مختلف جامعه کشوری از تکلم به زبان مادری خود عاجز مانده است ، قهرأ قادر به القای آن یک حرف و دو حرف بر زبان طفل خود نخواهد بود . یعنی آن مادر با پناه آوردن به زبان تحمیلی آلت دست دولت ملی قرار می گیرد و دانسته – ولی ناخواسته و نا چار  –  هویت خود و فرزند خود را متلاشی می کند . کودکی که به صرف دانستن زبان ملی به راحتی از زبان مادری خود محروم می شود به زودی وارد دوره نوجوانی می شود و درد بنیان کن بی هویتی گریبانش را خواهد گرفت . به زبانی ساده بازی های زجر آور اکثریت – اقلیت ، لباسی را به او می پوشانند که مال او نیست، آن را نمی شناسد و با آن رابطه برقرار نمی کند.

یکی از دل خراش ترین پدیده هایی که بنده به عنوان  یک کرد زبان در مناطق کرد نشین به وضوح مشاهده کرده ام تکلم مادران کرد زبان با کودکان شان به زبان غیر مادری ، یعنی زبان فارسی  است . در مناطق دو زبانه مخصوصأ در مناطق کرد نشین این گونه فرهنگ سازی شده که کسی که به زبان فارسی تکلم کند ، با فرهنگ تر (با کلاس تر) از کسی است که به زبان مادری خود تکلم می کند . مادران نیز برای عقب نماندن از قافله با فرهنگ ها ، شتا بان به دامان زبان غیر مادری خود پناه می برند،  قافل از اینکه هویت خود و فرزندانشان را به باد می دهند . اکنون دیگر کار به جایی رسیده که مادران کرد زبان ، فارسی صحبت کردن با فرزندان خود را مایه فخر و مباهات خود می دانند . و به سختی می توان مادری را یافت که برای فرزندش مادری کند و به زبان مادریش با او تکلم کند . این مادران به خیال خود به بچه هایشان خدمت می کنند قافل از اینکه بارز ترین و ابتدایی ترین حق او را یعنی زبانش را از او دریغ می کنند . دلخراش ترین خاطره من دیدن کودکانی است که در کوچه و خیابان با زبان غیر مادری خود بازی می کنند ، واضح است که آنها حظ کافی را از بازی کردن نمی برند. حال این سوال مطرح است : آیا مشکلات هویتی و عاطفی در آینده گریبان گیر این بچه ها نخواهد شد؟ آیا زبانی خواهند داشت که از آن دفاع کنند ؟ آیا سراغ زبان به تاریخ پیوسته خود را خواهند گرفت؟ آنها هویت خود را چگونه و از کجا پیدا خواهند کرد ؟ بدون زبان مادری روح آنها چگونه سیقل خواهد خورد ؟ مگر می شود مادر داشت و زبان مادری نداشت ؟ مگر می شود مادر را بدون زبان مادری تصور کرد ؟ این همه مسایل را چه کسی پاسخ گو خواهد بود؟. پس در هر صورت آموزش به زبان مادری امری ضروری است حتی اگر همه دانش آموزان دوزبانه به زبان فارسی تسلط کافی داشته باشند. و این امر فقط با نظام آموزشی چند زبانه میسر است.

یافته های ضمنی پژوهش:  

۱- دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر تمایل بیشتری به تحصیل به زبان مادری داشتند .

۲- از بین چهار بعد (آموزشی ، عاطفی ، هویتی و مرگ زبانی ) که برای مسائل تحصیلی در نظر گرفته شد ، دانشجویان به بعد مرگ زبانی بیشتر از ابعاد دیگر تاکید کرده اند . به عبارتی آنها خطر مرگ زبان مادری شان را حاد تر از ابعاد دیگر دوزبانگی می دانند .

پیشنهادات اجرایی

۱٫ آموزش زبان کردی وآموزش به زبان کردی از سطوح مقدماتی آغاز شود .

۲-  جمع آوری ادبیات قومی  کمک شایانی به انباشت فرهنگی یک کشورمی کندکه می توان به آن به عنوان نوعی تجارت فرهنگی نگاه کرد .

۳- دولت باید یارانه های مناسبی به نشرکتاب های کردی اختصاص دهد ودراین راه ازمحققان کردکه دغدغه فرهنگی دارند حمایت جدی به عمل آورد .

۴- تشویق متخصصان برنامه ریزی درسی برای ترسیم نظام آموزشی چند زبانه.

۵- واقعیت زبان بودن زبان کردی از طرف دولت ایران باید پذیرفته شود و این نگاه که زبان کردی لهجه ای از زبان فارسی است باید عوض شود .

۶- دانشگاه های ایران که دارای مراکز تحقیقاتی هستند مرکزی تحت عنوان مرکز مطالعات کردشناسی ایجادکنند.

۷- خانواده ها باید در کنار آموزش زبان رسمی کشور زبان قومی خودشان را هم می بایست حفظ و حراست کنند .


۸- تـــــربيتمعلمـــان ويـــژه برای آموزش و پرورش دوزبانه .
۹ -استفاده ازمعلمـــــان بومــــي آن منطقه.

۱۰ – برای تقویت پرستیژ یک زبان بویژه زبان محلی ، از سطح سنتی به سطوح رسمی ، باید آن زبان را در فضا و بخش های مختلف به کار برد (مقصودی ، ۱۳۸۰ ) .

۱۱ – توسعه آکادمی ها و انتشاراتی ها که کارشان تولید مطالعه و نشر منابعی مربوط به فرهنگ و زبان کردی است می توانند به توسعه و یاد گیری این زبان و فرهنگ کمک کرده و حتی افراد غیر کرد را نیز به عنوان علاقه مندان زبان کردی جذب کند .

۱۲ – آموزش عالی می تواند و باید در رابطه با تقویت هویت های قومی و زبانی به طراحی و تبیین رشته ، درس و واحدهای آموزشی خاصی که لزومأ به مطالعه آن اقوام اختصاص دارد بپردازد .

       

۱۳– از نظر بسیاری از متخصصین و صاحب نظران بزرگ تعلیم و تربیت آموزش به زبان غیر مادری می تواند برای دانش آموزان دوزبانه به عنوان یک عامل زیان بار تربیتی عمل نماید . لذا پیشنهاد می شود همه دانش آموزان حد اقل دوره ابتدایی خود را با زبان مادری خود بگذرانند .

پیشنهادات پژوهشی
 ۱ –  بررسی چگونگی حفاظت از زبان های غیر رسمی از طریق آموزش عالی .

۲ – بررسی رابطه آموزش به زبان غیر مادری و ضعف اعتماد به نفس دانش آموزان دوزبانه .

۳ – بررسی رابطه آموزش به زبان غیر مادری و مرگ زبان های بومی .

۴ – بررسی چگونگی طراحی زبان های غیر رسمی به عنوان یک رشته دانشگاهی در سطح آموزش عالی .

۵ – بررسی تاثیر دوزبانگی بر یاد گیری زبان سوم .

۶ – بررسی تاثیر آموزش به زبان غیر مادری بر تکلم مادران دوزبانه با فرزندانشان با زبان غیر مادری .                 

۷– برنامه ریزی آموزش و پرورش دوزبانه در نظام آموزشی ایران با توجه به فدرالیسم زبانی ایران .

۸ – بررسی علل فرهنگ گریزی دانش آموزان دوزبانه و ارائه راهکار هایی برای بازگشت به فرهنگ خود .

کتا بنامه :

۱- بيننده، مسعود(۱۳۸۶) .مقاله دو زبانگي فرصتها وتهديدها،فصلنامه تعلیم و تربیت (۲۰۰۰۹/۳/۱۱) BLOGCUSTOMHTM 

 ۲- مصباحي، كمال(۱۳۸۵). مقاله حق آموزش به زبان مادري در اسناد حقوق بشر WWW.GUNASKAM.CO   ۲۰۰۰۸/۹/۱۴)(

۳ – نميني،اتابك(۱۳۸۷).مقاله نگاهي به راهبرد هاي مواجه با زبان و هويت در فرايند آموزشWWW.GUNASKAM.COM/AZ1  –

۴- قانعي فرد عرفان(۱۳۸۶ ). زبان وتكلم مردم جامعه ايران به شش زبان ،روزنامه اعتماد،شماره۱۳۶۵WWW.GUNASKAM.COM  (۲۰۰۰۹/۲/۲۰)

۵- كمالي، بهناز(۱۳۸۴).زبان شناسي و آموزش و پرورش،دوزبانگي

۶- نرسيسيانس-اميليا(۱۳۸۲).مباحثي در دوزبانگي از ديدگاه علوم اجتماعي

۷- کمالی ،بهناز (۱۳۷۸) . پی آمدهای آموزش دو زبانگی در دانش آموزان پایه دوم دبستان های تهران ، زنجان :دانشگاه آزاد اسلامی .

۸- حسینی(۱۳۷۱). مقالات علمی آموزشی، مقاله بررسی مسائل دوزبانگی تحصیلی دانش آموزان در پایه اول مقطع ابتدایی شهر تبریز.

۹- آرلاتو، آنتونی(۱۳۷۳).در آمدی بر زبان شناسی تاریخی.ترجمه یحیی مدرسی،تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۱۰- فکوهی، ناصر(۱۳۸۶). فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،سال سوم شماره ۹، مقاله نقش زبان و هویت های قومی و محلی در توسعه نظام آموزش عالی.

۱۱- مک دوال، دیوید(۱۳۸۰). تاریخ معاصر کرد، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران:پانیز.

۱۲- مینورسکی،(۱۳۷۹). کرد، کرد ترجمه حبیب اله تابان،تهران: نشر گسترده.

۱۳- شریفی،ارکان(۱۳۸۵). پایان نامه کارشناسی ارشد،بررسی حق آموزش به زبان مادری در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری،دانشگاه شهید بهشتی.

۱۴- مدرس،سولماز(۱۳۷۲). بررسی مسائل آموزشی کودکان دوزبانه آذربایجان شرقی پایان نامه کارشناسی ارد دانشگاه تهران.

۱۵- کامرانی،عبد الرضا(۱۳۷۴). بررسی مسائل آموزشی زبان فارسی به کودکان دوزبانه ترک، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان(۱۳۷۴).

۱۶- برهمندی، بیژن(۲۰۰۹). مقاله روز جهانی زبان مادری،تنگناها و دستاوردها.

۱۷- محمدی، عثمان(۱۳۷۸).بررسی مشکلات کودکان دوزبانه در یادگیری زبان فارسی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان(۱۳۷۷-۸۸).

۱۸- دیناروند،جعفر(۱۳۷۴-۷۵). پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی و مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی شهر شوش دانیال،تربیت مدرس.

۱۹- مهرجو، علی و هادیان، مجید(۱۳۷۱). – مقایسه پیشرفت تحصیلی دو زبانه و یک زبانه- مرکز تحقیقات ادارة کل آموزش و پرورش تبریز.

۱ Cummins , J , (1976) . The influence of bilingualism on cognitive growth . In working papers on bilingualism . PP . 1 ۴۳ .

۲ – Lambert, W, & Peal, E.(1962). The Relation of Bilingualism to Intelligence. In psychological Monographs . NO, 73,PP. 1-23 .

۳ Macnamara , J. (1966) . Bilingualism and Primary Education : a Study of Irish Experience . Edinburgh: Edinburgh university Press.

۴ Bossard , James H . S . : The Bilingual Individual as a Person Linguistic Identification With Status ,American Sociological Review 10 . 699 ۷۰۹ (۱۹۴۵) .

۵ Stecker , Hubert : Erfahrungen und Studien Uber Zweisprachigkeit in Ibero Amerika ,International Education Review 4 . 598 ۶۰۸ (۱۹۳۲ ۳۳) .

۶-Bourguet, M.-L.(2006) . Introducing strong forms of bilingual education in the mainstream classroom: A case for technology . Proceedings – Sixth International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2006. Volume 2006, 2006, Article number 1652523, Pages 642-64 .

۷- De Nays Candau, C., Gousse, V.( 2009) . Bilingualism: Help or hindrance in learning to read? Université Paris-ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant . Volume 21, Issue 102, June 2009, Pages 195-2009.

۸-Martin, D., Stuart-Smith, J.(2005) Exploring bilingual children’s perceptions of being bilingual and biliterate: Implications for educational provision .

 

 


SamplingMetod[1]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

دکمه بازگشت به بالا