وەرگیڕان چیرۆک

گەماڵ مووسەڵ (سادق هدایه‌ت) – ڤەڕ گیڕان: مسەفا باقری ئاشنا (ژیار)

گشت ڤیریایی یه بیتێ ک ڤە ترسم لەرزم ڤە ڕۊ زۊل، تیکڵەێ هوواردەمەنی بۊنێە و ڕووژ تا ئێڤارە بتووپننێ و بنۊزنێ.

 چەن گله نونوایی، قەساوی، ئەتاری، دو گله قەڤەخونه و یه سەرتاش خونه ک گشتون ئەڕا ڕیک پیک کردن فره کەمێ ئەژ ژیاێن بین مەێدون ڤرامینون دورس کردۊ.
مەێدونە و ئاێملەێ ڤە ژێر برێژنەکە، نیمه ست و نیمه بڕش ئارزوو یەکمین شنەێ ئێڤارە و ساێرکی شەۆونە مەکیشا، ئاێمله، دوکونله، دارله و گیانەڤەرله ئەژ پیت پەت کەتۊن. شراێە ڕۊ سەرون سەنگینیه مەکردێ، خاک تووز نەرمێ نووا ئاسمون کاو هەڵپەڕکە مەکردێ، ک ڤە هاتن چین ماشینەل داشتێ فرەترْکە مەیاوه. دار کاج کوهەنێ ڤە یەێلا مەێدونه بی ک نوم قەێ پۊت بۊتێ و ڕشیاوی، بڵەم ڤە زوور وژ پەل پووەل هوێەل هارێ پێەنرا کردۊتێ و ژێر گڵال تووزێنێ تەلار پێەنێ بەستۊتێ، ک دو کوڕەکی ڤە دەنگ بەرزرا، شیربرینج و چنجک کوییونه مەفرووت. لێخن ئاو سەنگینێ ئەژ نوم جوو نووا قەڤەخونه، ڤە گیون کەنین وژە مەکیشتێو مەچیاتا.
تەنیا دێێ ک چێەم ئاێمه مەگرتێ بورج نومدار ڤرامین بی ک یەێ کوت ئەژ داوڵ ئوستوڤانەی شەخ شەخێ ک سەرە مارەیتێە کەلەقەن دیار بی.
مەلۊچکەلیشێ ک گرێزون داویەر کەل خشتەل ڕشیاێ، ئەژ ئی تەش تێژە بێ دەنگرا بۊن و نۊچونە ما. هەر نۊزە سەگێ ڤچون ئەر ڤچون کش ماتیە ماتێە یەکرا.
گەماڵ ئسکاتڵەنیی بی ک پت مارەیتێە دۊ کاو و پا باز بیتێ، مارە ڤە نوم هەڕێ ئاو ڕەمۊ (شتک زده بود؟؟).
گووشەل (بلبله؟؟)، دوم ڕەنگێن بریقەکەر، مۊ پێچ پێچوو چرکنێ داشتێ و جفتێ چێەم هووشیار کوڕێ، ڤە نوم سەرک تۊکنێ مەدرەۆسیا. ڤە بن چێەمەلێ گیون ئاێمێ دیار بی، ڤە شاوارێ ک ژیاێنێ گرتۊیه ڤەررا پەژاره بن نادیارێ ڤە نوم چێەم بیتێێ و قسەێ داشتێ ک نمەیا بزناستات، بڵەم چێەمەل گرتۊیرا.
ئەڤە نە ڕووشنایی بی و نه ڕەنگ، چێێ ترک ک باوەڕ نمەیا و مارە ئە چێە ک ڤە نوم چێەمەل ئاسْک تیر هوواردێ دیاره مەیا بی، نە تەنیا شێڤەێ بەێن چێمەلێ گەر ئاێمەل بی بەڵکەم فره ترْک ئەژ شێڤە دیار بی.
دو چێەم مێشی پڕ ئەژ زۊخ و ژاری و چێەم ڤە ڕێ بین ک هەر ڤە نوم سەر سەگ مووسەڵێ گاێس بوو ماێە چێەمرا. بڵەم هونه ک دیاره مەێ تاماشال پڕ ئەژ لاڵکەولووڵکەێ کەس نمەیا و نمەزناستێ! ڤە نووا تەنۊرسووزه کارگره (پادو؟) داشت ماوەرن، نووا قەساویەیش ڤەردەسەێ کوچکه ماوشتەڕان، ئەر پەلامار سەۆرکی ماشینێ بەۆرداێ، لەخە سەنگین مەمیز شفووڕە باێس بهووارداێ. هەنێ ک گشت ئەژ چزوننێ شەکەتە مەیان، کوڕەکی شیربرینج فرووشه خوەشی فرەێ ئەژ ئزچزه مەۆرد. ئەڕا هەر سۊکەێ ک مەکردێ پەڵێ مەهوواردەر ڤڵک و هیکهەک کوڕەکیە دوما نۊزە گەماڵە هێزە مەگرتێ و مەۆت: (دین کوینی ساێ !) مارە ئەڤانەیش گشتون ڤە گەرد ئی دەسون ڤە یەێ تووره بی و ژێرەژێره( بطور) ئاو ژێر کێە گزگونه ما ومەپریکونون. گشت ڤە ڕێ خودا ماونەرن و ڤە لا وژون کار خووئونێ کردۊ و گەماڵ چەپەڵێ (نجسی) ک ئایینیش تفونۊیە چارەنۊس و هەفت گیون داشتێ ئەڕا سوواوەێ بلووڵنن (بچزانند) دوماخرکەێ کوڕەکی شیربرینج فرووشە هونه ڤە بێن کرد ک گیونەڤەره چار ناچار بیتێ و چڵنکونیه نوم کویچەێ ک ڤرەێ بورجه مەچیا، یانێ (یعنی) وژێە گەر لەم ڤسنێ ڤە زوور کیشاێ و پەلامار ڕێ ئاوێ بردێ.
سەر ناێە ڕۊ دو دەسرا و زونێە لا لوو ئاوردێێەێر، ڤە نوم خاو و خەڤەر، داشتێ هورد کشت سەۆزێ ک گەرد ڤا بازیه مەکردێ مەیا.
گیون شەکەت بۊتێ و دەرا مەێژیاتێ، نوم هاوا نمناک ڕێ ئاوە ئاساێشت خوەشێ گیون گرتە ڤەررا. بووەل خوەش گژگیال لیفه گیون، یەێ لنگ پێەڵا کوێنه نم کیشریاێ، بوو چێەل گیون دار و بێ گیون ئەر نوم پت ڤیرەل شپرز و دۊرێ زنێە کردێ.
هەر گل ئیسفا سەۆزڵەکونیه مەگرتێ، بکیشن وژییەێ هێزە مەگرتێ و ڤیرمەنێەل ئەسکەێ ئەر نوم مەزگێ دوواره گیونه ماتێ، بڵەم ئی گله ئی هەسته هونه زەڤەرد بی، هەماری دەنگێ ئەر بن گووش ڤە جمشت و (جست وخیز) گزگه ما. کەشش فره بیتێە تۊش ک ئەر نوم ئی سەۆزڵەکونیه گەماڵ گەشتێ بەێ.
یه هەر لونەسێ! باوه کەڵنگەیشێ ڤە ئسکاتڵەن ئەر نوم سەۆزڵەکونی، (آزاد) بێ کووم ترەختیون کردۊ. بڵەم هونه گیون کوتریاویتێ ڕێ گلگەڤەز بڕۊ.
هەست دەژین دارێ پلکیا ڤە ناتاوانی بیتێە بێنه. گومەلێ هەستەل ڤە ڤیرە چی، و گوم بی گشت هاتنه سوو. ئەسکه دەس پێچکەل و (گستنەل) ڕەنگەۆڕەنگێ داشتێ. وژە دەنگ ساێڤەێ مەڕەسونێ، ک بقەێرونێ یا سەگ دەشتەکیێ ڤە ماڵ ساێڤەێ بتاڕنێ، ک گەر ئاول ساێماڵ بازی (خت خاڵێ) بکەێ، گەر شناسەل چۊن بکەێ، گەر خەریڤەل چۊن بکەێ، ڤه ڤەخت  نون بۆرێ، ڤە ڤەخت وژیش چێەمەڕێ ناوازشت بوو. بڵەم ئێسکەیش ئی دۊزەلە ڤه مل بیەسێه.
 ، هەر یە ڤە دەسە مهاتێ. ئەسکە ئەۆ دڵدار، نەترس، تەمیس و خوەشاڵ بی. ئێسه ترسوو و کوشریا بڕیا بۊ، هەر دەنگێ مەشنەفتێ یا هەر چێ نیزکه مەیا ئەۆە مەچشکیاوه، مهاته ڕکه، تا جایشێ ڤە دەنگ وژیش زڵە مەچیاتێ، دی هووکاره گەن و گوی بۊ، لەش مەخواریاتێ، دی کەێکەلیشێ نمەگرتێ وژیش نمەلستێە. ڤە لا وژە مەۆتێ دی دەرد نمۆرم، چێێکه نوم مردۊتێ، بێ دەنگرا بۊ. ڤە ئە هەنسا گیر ئی نهاته هاتۊ، دو زمسون مەچیا ک یەێ لەم سێر نەهوواردۊتێ، خاو خوەشێ نەکردۊتێ، (شهوت-جیفه:هوس برای پول- دەسون نمەچیاو- ) و هەستەل کپریاویتێ، یەکیشێ پێا نەۊ دەسێ بکیشیتێە مل سەررا ناوازشت کەیتێ، کەسێ هورد نوم چێەم نەۊتێه، (گرچه) ئاێمله ئێریشه مارەینه ساێڤەێ، بڵەم هونه دیار بی هەستەل و ڕەفتار و (اخلاق) ساێڤەێ گەر یانه ئاسمون زەمین بی،مارەییە یە ک ئاێمەلێ ک ئەسکه ئێە گەرون بی، ڤه دونیا ئی نیزک تر بین، دەرد و هەستەل ئیون بێتره مەزناست و ئەژیشێ ڤێشترک پشتیبونیونه مەکرد.
ئەژ بووەلێ ک مهاتێە پترا، بووێێ ک ئەژ گشت ڤێشتر سره ماورده خڕ، بوو شیربرینج نووا کوڕەکیه بی، ئی ئاوەکی چەرمێە ک، هونه مارەیه شیر داێ و ڤیرەل ئاولی ئەڕان زنێە مەکرد، کوتپڕ یەێ (حالتی) هاتێە ڤیر هەنێ تۊتک بی ئەژ گوئون داێ ئە ئاوەکی گەرم و پڕ زووره مەمێژیا و زون نەرم و (محکم) ئەۆ لەشە مەلسیاواو پاکه مەکرد. بوو تێژێ ک ڤە کڵ داێ ئەر تەک براکەێ مهاتێە پت، بوو تون و سەنگین داێ و شیر ئەۆ ڤە پتێ گیون گرتێ.
ڤە ئی هەنسا ک شیر مەسه مەیا – لەشێ گەرم و خوەشه مەیا و گەرما ڕاوانێ ڕەگ ڕوواڵەلێ گشته مەگرتێە ڤەررا، سەرسەنگین ئەژ گوئون دای جیاوه مەیا و یەێ خاو قویل ک خوەشه ڕکەلێ ڤە درێژێ گیونێ مەچەشیا، ڤە شوونه مهاتێ، چ خوەشییْ  ڤێشتر ئەژ یه بی ک سەر وژ، گوئونەل داێ ماێە چنگه، بی (زحمت) و بدەۆبدەۆ شیره مهاته دەشت. لەش تۊسکن براکەێ، دەنگ داێ، یانه گشت پڕ بین ئەژ (کیف) و ناوازشت. لونه چووێێنە ئەسکە ئاوردێە ڤیر- خت خاڵەلی ک ئەر نوم ئه ڤێشه (باغچە) سەۆزه گەر براکەێ مەکردێ.
قەپ ئەر گووشەل (بلبله) ئەۆە مەگرتێ، مەنگوتنەر زەمین – هێزونه مەگرت، و ئیگل هومبازیی ترک پێا کردێ ک کوڕ ساێ ماڵ بی. ئەر تێە باخه ڤە شوونه مەدەۆیاتێ، پاسه مەکردێ، دوڵنگله مەگرتێە دنون. (مخصوصا) ناوازشەلێ ک ساێەێ ئەرنه مەکرد، قەنەلێ ک ئەژ دەس ئەۆ مەهوواردێ هەرەۆهەره ڤیر نمەچیاتێ، بڵەم کوڕ ساێ ماڵە ڤێشترْک دووسه مەگرتێ، هومبازی بین و (هەرگس) نمەکوشتیش. ئیگل کوتپڕ دا و براکەێ گوم کردێ، هەر ساێڤەێ و کوڕساێ ماڵا و، ژەنەێ و گەر یەێ ناوکەر(؟) پیرێ مەنۊن.
بوو هەرکومون ئەژ دۊررا مەشناسیتێ. سەر شوم و نهار دەۆر مێزە خڕە مەهوواردێ و هوواردەمەنیله مووسه مەکیشاتێ، گل گلیشێ ژەن ساێ ماڵە، شۊیەیشێ دڵ نەۊتێ – بڵەم یەێ گوپ (مهر و محبت) ئەڕانه مەگرت. ئیگل ناوکەر پیره مهات، ئیه مەچڕیاتێ: (پات… پات…) و هوواردەمەنیه ئی مەکردێە نوم تڵاسەێ ک ئەر لا لونه چووێێنه بیتێ (بی؟).
مەس بین پات (کردن پات ؟)، نهات ئاورد، چۊن ساێڤەێ نمەیشتێ پات ئەژ ماڵ بچووەێر و بوکوەێە شوون دڵە دۊسون (سەگەل ما -دڵە سەگەل ). ( از قضا ) یەێ ڕووژ پاییز ساێڤەێ گەر دو نەفەرترْک ک پات مەشناسیانێ و هەر هاتۊنەڕا ماڵونیش، نیشتۊنه نوم ماشین و پاتون چڕی و ئەر نوم ماشینه نیشونونەر تەک وژون. پات چەن گل گەر ساێڤەێ ڤە ماشین چۊنه ئیلاو ئەلا، بڵەم ڤە ئی ڕووژە ئەۆ مەس بی ( شور و اضطراب(دڵەڕپە) عجیبی مخصوصی ) داشتێ.
دوما چەن سات (ساعت) ڕێ ئەر نوم ئی مەێدونه هاتنه هووار. ساێڤەێ گەر ئه دو نەفەره ئەر هەر نوم ئی کویچه لا بورجه ڕەێ بین بڵەم یەێ گلەکی بوو دڵە سەگێ، توڕ بوو هوم (جنسی) ک پات مەجووریا یەێ گلەکی ئەۆ شێت کردێ، ڤە چەن ڤچون بوو کیشاتێ و ئیگل ئەژ ڕێ ئاو باخێ چیه نوم باخه. دەم ئێڤارون دو گل دەنگ ساێڤەێ ک مەۆتێ : ( پات… پات… ) هاتێە گووش. دەنگ ئەۆ بی ؟ یا ( انعکاس ) دەنگ ئەۆ پێچیاویتێەر نوم گووش؟
دورسه دەنگ ساێڤەێ (تاثیر غریبی) مەنیا مل، چۊن ئه گشت  (تعهد و وظایفی) ک وژێ ڤە سونگه ئەڤانه (مدیون) ئانه مەزناستێ ماورده یاێ، بڵەم ( قوەای) سەرترکە (قوەای) دونیا دەشتێن گزگەما ک ڤە گەر دڵە سەگە بمینێ.
هونە ک هەسته مەکردێ، گووشێ ڤە دەنگەل دونیاێ دەشتێن سەنگینیە مەکردێ. هەستەل تونێ ئەر (وجود) بۊتێە خەڤەر، بوو دڵە سەگە هونه تون و تێژ بی ک سره گیژە ئەڕان ئاوردۊ. مایچەلێ، لەشێ، و (حواسش) ئەژ دەس چۊتێێەێر، هونە ک سڵا (اختیار) ڤە دەس نەمەنۊتێ – بڵەم دێر نەۊ ک گەر تێڵا و دوم بۆڵ هاتنێە دیار و ئەژ ڕێ ئاو تاڕون کرد.
پات گیژ و مەنگ و شەکەت، بڵەم سەۆک و (راحت)، هەر یه ک هاته وژ – کەته هەێ منەی ساێڤەێ. ئەر چەن کەل کویچه نەرمه بووێێ مەنۊ. گشت مووس کیشانێ، ئەر چەن جا دیاری ڤە وژ هیشتێە جا، تا کەلاوەل دەشت ئاوادییش چی، دوواره هاته دوما، چۊن پات زناستێ ک ساێڤەێ گل هوواردێەسێە مەێدونه بڵەم ئەرووه نەرمه بووە ئەۆ ئەر نوم بووەلێ ترک گومه مەیا، بوو ساێڤەێ چۊ ئەۆ هیشتۊتێە جا؟
(احساس اضطراب و وحشت) گاواراێ کردێ. پات چۊنه مەتونستێ بێ ساێڤەێ! بێ خوداکەێ بژیاێ، ساێڤەێ ئەڕانێ (حکم) بگر خودا بی (خودا داشتێ)، بڵەم ڤە ئی هەنسا (در عین حال مطمئن) بی ک ساێڤەێ مایتێە هەێ منەی.هراسون ڤە نوم چەن ڕێ ناێە هەێ بدەۆ، ڕەنج بێڤەربیتێ. دوماخرکەێ شەۆ، شەکەت و ڤڵەکەت هاتەڕا مەێدونه، هۊچ توڕێ ئەژ ساێڤەێ نەۊ، چەن خڕ ترْک ڤە ئاوادیه ئاوردێەێر، ئاقڤەت (عاقبت) چیه دەم ڕێ ئاوێ ک دڵە سەگە بی، (ولی) نووا ڕێ ئاواون سەنگ چن کردۊ. پات ڤە هەڵگەهەڵگ زەمینه گەر چنگڕ کەنێ بەڵکەم بتۊنێ بچووەر نوم باخه – نمەیا (بڵەم ڤژ ناشتێ)، دوماخرکەێ نا ئومێت بی، هەره ورەلە خەریک چورت داێن بی.
دو کوت شاوار پات ئەژ نۊزه وژ چشکیاوه، هراسون هێز گرتێ – چەن کەل کویچه گیردی، دوماخرکەێ نۊزه ئەر دڵ هێز گرت (نوم دڵ هاتێە نۊزه). گل هوواردێە مەێدونه بوو هوواردەمەنیەل ڕەنگەۆڕەنگ هاتێە پترا: بوو گووشت شەۊ، بوو ساجی (نون) داخ و ماسی، ئانه گشت بۊیە یەکرا، وژیش مەزناستێ گوناکاره و چیەسه مڵک (خاوەنی؟) مەردم، گاێس ئەژ ئی ئاێمەله مارەنه ساێڤەێ هوواس بکەێ ئەر هوماڵیشێ ناوتێە تۊشه تاڕ کەنێ، تورکەتورک (یواش یواش حق ملکیت) وره گرتێرا، بەڵکەم یەکێ ئەژ ئی هوواردەمەنیه دەسەله، ئەۆ ئێمات بکرداێ.
ڤە نێونێکه و ترسم لەرزم چیەڕا تەنۊرسووزه ک ئێسه ڤاز بۊ – بوو خوەش ساجی (داخ) دونیا گرتۊتێە ڤەر، یەکێ ک ساجی ڤە دەس بیتێ ڤتێ: (بیاه… بیاه…) دەنگ نەشناسێ داشتێ! چەپاڵێ نون داخ ئاوشته ڤەر. پاتیش دوما کەمێ دو دڵی، نونه هوواردێ و دومێ لەقونێ. یاروو نونه ناێە ڕۊ ڤەر تارم دوکونه، ڤە ترسه دەسێ کیشاتێە مل سەر پات. ئیلەکە گەر هەر دەسی (قلاده) پات ڤاز کردی. چ هەست خوەشێ کردێ. هەماری ئی هەمکه (مسئولیت، قیدها، وظیفه ها) ڤە مل کرده. بڵەم هەر یە ک دوواره دومێ لەقونێ و چیه نیزک ساێ دوکونه، لەخە قەۊنێ هوواردەر ڤڵک و نۊزونێ و چی. ساێ دوکونه چی خاس ڤە لا جووه دەسێ ئاو کیشاتێ. هالیم (قلاده) وژی ک ڤە نووا دوکونه بۊیه داره مەشناسیاتێ. ئەژ ئە ڕووژە، پات (بجز) لەخە، پەڵ، ڕمە تێڵا هۊچ ڤه ئی مەردمه نەڕەسیتێە بێن، مارەی ئانه گشت خوینی تینی بینێ و ئەژ تووپوننێ (کیف) مەکرد.
پات هەسته مەکردێ هاتێەسه ڤڵاتێ تر نه ورەله ڤە وژە مەزناستێ و نه کەسێ سەره مەیاتێە هەستەل و (عوالم) ئەۆ. (بعلاوه) سەر قوم کویچه، لا ڕاس جاێ پێا کردۊتێ ک زۊلون ڤه ورە مەڕشون و ڤە نوم ئی زۊلە تیکڵه تیکڵەیشێ جوور سوخون، چەۆری (پی)، پووس، سەر ماسی و فره ڤە هوواردەمەنیەلێ ترْک ک ئەۆ نمەزناستێ چەن مەیاتێە. ئیلەکەیش (بقیه) ڕووژێ ڤە نووا نونوایه و قەساویه ماتێە سەر. چێەمە مەلاڵکیاتێە دەس قەساوه. بڵەم ڤێشترکه تیکڵەل خوەش مەتووپریا، و گەر ژیاێن نوو وژێ سازۊتێ. ئەژ ئە ژیاێن ئەسکەێە هەر یەێ کەم (حالات مبهم) و گلەگلەێ بوو خوەش ئەڕان مەنۊتێ و هەنێ سەختە سەرە مەچیاتێ، ئەر ئی بەهەشت گوم کردێ وژێه جوورێ دڵخوەشەکی و ڕێ هەیڤاین پێا مەکردێ و بێ یه ک ڤە دەس وژ بووتێ مەکەتە ڤیر ئەسکه.
بڵەم چێێ ک فره ترْکه گشت پات (شکنجه) ماتێ – (احتیاج) ئەۆ ڤە ناوازشت بی. مارەییه ئاولێ هەر داویونه مل سەر و دوشمین شنەفتۊتێ، بڵەم هەستەل کاڵێ هالیم کووره نەۊ. (مخصوصا) گەر ئی ژیاێن نووه ک پڕ ئەژ دەرد و زیخ بی ڤێشترْکه ئەسکه (احتیاج) ناوازشت بی. چێەمەلێ ئی ناوازشته هوواسه مەکردێ و مەگست گیون وژە سەر بەیتێ، ئەر کەسێ (محبتی) مەکردە بێن یا دەسێ مەکیشته مل سەر. ئەۆ (احتیاج داشت) مەگستێ هورمەێاری وژێ نیشون کەسێ بەێ، ئەڕان (فداکاری) بکەیتێ. هەست پرەسش(پرستش) و ( فداکاری) وژێ نیشون کەسێ بەێ بڵەم هونه دیار بی کەس (احتیاجی) ڤە (ابراز احساسات) ئەۆ ناشتێ، کەس ئەرن پشتیبونی نمەکرد و هورد نوم هەر چێەمێ مەیاوه (بجز) پرچه شەڕ چێێ نمەیاتێە. و هەر ڕەنگێ ئەڕا (جلب توجە) ئی ئاێمەله مەکردێ مارەیه یە ک ڤێشترک (خشم و غضب) ئانه هێزه ماتێ. ڤە ئە هەنسا ک پات ڤە ڕێ ئاوه نۊچه ماتێ، چەن گل نۊزونێ و چشکیاوه، بگر شەۊ گرتۊ. ڤە ئی هەنسا نوم دڵێ نۊزه کردێ، بوو گووشت بڕشیا مهات. (گرسنگی غداری) (ڤسنێ گەنێ) گشت نوم دڵ ڕشونۊیه یەکرا هونه ک دەردەلێ تره ڤیره چیتێ. ئەێ گیون کەنن هێز گرتێ و ڤە نێونێکه چیەڕا مەیدونه. ڤە ئی هەنسا یەێ گله ماشین ڤە دەنگ و دونگ و خاک و تووز، هاته نوم مەێدون ڤرامین. پێاێ ئەژ ماشین هاته هووار، ڤیرەۆ پات چی و دەسێ کیشاتێە مل سەر گیونەڤەره. ئی پێا ساێڤەێ نەۊ. پات فەن نەهوواردۊتێ، بوو ساێڤەێ خووه مەشناسیتێ. بڵەم چۊ یەکێ پێا بۊ ناوازشت کرد ؟ پات دومێ لەقونێ و ڤە (تردید) سەیل پێا کردێ (گز کرتێە پێا). فەن نەهوواردۊتێ ؟ (ولی) دی ( قلاده) ڤە مل نەۊتێ ئەڕا یه ک ناوازشت کەنێ. پێا هاته – دوگله دەسێ کیشا مل سەر. پات کەتێەر شوون.
و (تعجب او) (بڵاجەۊ) ڤێشترکه بیتێ، چۊن ئه پێا چیه نوم دێێ ک ئەۆ خاسه مەشناسیا و بوو هوواردەمەنیەل ئەر ورەله مهاته درەێره. نیشته ڕۊ مێز لا دیڤاره. ئەڕانێ نون داخ، ماس، خا و هوواردەمەنیەلێ ترکون ئاورد. ئه پێا کوت کوت نونه مەژەنیاتێە ماسرا و ماوشته ڤەر. پات (اول) زۊزۊ، ئیلەکە یاواش تر – ئە نونەلە مەهوواردێ و چێەمەل مێشی خوەش تەرز و پڕ ئەژ ناتاوانی وژێ ئەژ ڕۊ (نمک شناسی) دۊرونۊتێە ڕۊ ئە پێا و دومێ مەلەقونێ. ڤە خەڤەر بی یا خاوه مەیاتێ؟ پات یەێ لەم نون هوواردێ بێ یه ک ئی هوواردنه گەر کوشریاێن بۆڕرێ. مەیا ساێڤێ ترک پێا کردۊتێ ؟ گەرم بی (با وجود گرما) (ولی) ئە پێا هێز گرتێ. چیەڕا ئه کویچه بورجه، کەمێ وسیا ورەلە، ئیلەکە ڤە کویچەل پێچەرپێچ ڕەێ بی. پاتیش ڤە شوونێ، تا یە ک ئەێ ئاوایی هاته دەشت، چیەڕا ئه کەلاوه ک چەن دیڤار داشتێ و ساێڤەیشێ تا ورەلە چۊ.
گاێس ئی ئاێمەلیشه بوو ماکونه وژونه مەجووریان؟! پات ڤە ساێرکی دیڤاره چێەمەڕێ بیتێ، ئیلەکە ئەژ ڕێێ ترک هاتنەڕا مەێدونه. ئه پێا دوگله دەسێ کیشا ڕۊ سەررا و دوما (گردش) (سەیران) کەمێ ک ڤە دەۆر مەێدونه کردێ، چیەڕا نوم یەکێە ئی ماشینەلە ک پاته مەشناسیا نیشت. پات (جرات نمیکرد) (زڵە مەچیاتێ) بچووەر بون، نیشتۊیە لا ماشینه، گز گرتۊیە ئەو. یەێ گلەکی ماشینه ڤە نوم خاک و تووز کەتە ڕێ، پاتیش (بی درنگ)، ڤە شوون ماشینه ناێەر دەۆ. نه، ئەۆ ئی گله دی نمەگستێ ئی پێا ڤە دەس بەێ. (له له میزد) و گەر یە ک دەردێ ڤە گیونێ هەست کردۊتێ ڤە گشت زوورێ ڤە شوون ماشینه (شلنگ) (ڤازه) مەگرتێ و تون مەدەۆیا. ماشینه ئەژ ئاوایی دۊره بی و ئەژ نوم بێاوون ڕەێە مەیا، پات دو سێ گل ڕەسیه ماشینه، (ولی) دوگله کەتەۆ دوما. گشت زوورێ کوو کردۊتێ و (جست وخیزهایی) ئەژ ڕۊ نائومێتی هێزه ماتێ. بڵەم ماشینه ئەژ ئەۆ تون ترکه مەچیاتا.
ئەۆ (اشتباه) (خڵەتیاوی) کردۊتێ (علاوه بر اینکه) ڤە دەۆ ماشینه نمەڕەسیا، ناتاوان و (شکسته) بۊ. دڵێ (ضعف) مەچیا و کوتپڕ هەست کردێ ک پەل پووێێ (اعضایش) ئەژ (اراده) ئەۆ چینەسەێر و دی نمەتۊنێ خشه خشیشێ بکەێ. هەڵگەهەڵگ ڤلێ کردۊتێ. وژیش نمەزناستێ ئەڕا ناسێە دەۆ، نمەزناستێ مەچووەڕا کوو، نە ڕێ ڤەر داشتێ نە ڕێ پشت. وسیا، لەتره ماتێ (له له میزد)، زونه لا لوو هاتۊتێەێر. ڤەر چێەم سێە مەیاتێ. گەر مل هوێەل – ڤە زوور وژ کیشاتێە لەۆ ڕێە و چیەڕا نوم یەێ جوێێکە لا کشته، لەمێ ناێە ڕۊ ماسه(؟) داخ و نمناک(؟)، ڤە گەر (میل غریزی) وژێ ک هەر فەن نمەدریا، زەقین دریاتێە دڵ ک دی ڤە ئێره نمەتۊنێ جۊل بۆرێ. سەر گیژە مەچیاتێ، سیفا و هەستەلێ (محو) و تێەریکه بۊ، دڵ دەژین گەنێ ڤە لەمێ هەسته مەکردێ و ڤە نوم چێەمەلێ توریسکه ناخوەشێ مەدرەۆسیا. ڤە نو (تشنج) پێچ تاو، دەس پالێ یاواش یاواش بێ هەسته مەیان، ئرەخ (عرق) سەردێ گشت گیون گرتۊیرا، جوورێ هونکی مڵووم و (مکیفی) (خوەش بی)…
دەم ئێڤارەێ س قڵا ڤسنێ ڤە بڵنگ سەر پات خڕونه مەهووارد، بوو پاتونه دۊره شنەفتۊ، یەکێ ئەرنون ڤە نێونێکه هاته نیزک ئەۆ نیشت، خاس گز گرتەرن، هەریە ک زناستێ پات هالیم نەتووپیه، دوگله باڵ گرتێ. ئی س قڵا ئەڕا ئەێر ئاوردن دو چێەم مێشی پات هاتۊن.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

دکمه بازگشت به بالا